^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

W dniu 3 stycznia br. zmarł nasz kolega
Janusz Hynek

- przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie,
członek Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy
oraz Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.

 

Stanisław Kokot
Sekretarz Rady SKK

 

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych zostanie wydany kalendarz książkowy SKK na rok 2011. Kalendarz będzie dostępny w formacie A-5. Zamieszczone w nim zostaną informacje z numerami telefonów członków Prezydium, Rady SKK, Komisji Rewizyjnej  i Sekcji Zawodowych.

Zachęcamy do zakupu kalendarzy w promocyjnej cenie 12 zł za egzemplarz. Zamówienie należy przesłać do biura SKK faksem, e-mailem lub złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem tel. 922 473 32 09. Należność za zamówione kalendarze prosimy niezwłocznie przekazać na konto SKK lub uregulować w kasie SKK za pokwitowaniem.

W przypadku zamówienia na co najmniej 100 sztuk gwarantujemy bezpłatną dostawę pod wskazany adres.

Zapraszamy do skorzystania z naszej promocyjnej oferty.

UWAGA !!! OFERTA OGRANICZONA.


                                KOMUNIKAT

W konsekwencji pikiety zorganizowanej przez kolejarskie centrale związkowe przed Ministerstwem Infrastruktury 28 września br. oraz petycji złożonej wówczas na ręce podsekretarza stanu Juliusza Engelhardta, 23 listopada br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotkał się z przedstawicielami trzech największych central związkowych i prezesami spółek Grupy PKP. Spotkanie odbyło się na wniosek ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował jej przewodniczący Henryk Grymel. Podczas godzinnej rozmowy w Pałacu Prezydenckim mówiono o trudnej sytuacji kolei w Polsce, zagrożeniach niesionych przez ciągłą restrukturyzację i liberalizację, obawie środowiska o przyszłość, szczególnie w obliczu zapowiadanej prywatyzacji wielu spółek. Strona związkowa ponowiła apel do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zwołanie szczytu kolejowego, na którym zostaną omówione możliwości wprowadzenia zapisów ustawowych prowadzących do właściwego traktowania kolei i jej problemów.

Rzecznik prasowy
SKK NSZZ „S”
(-) Stanisław Kokot

Zdjęcie ze spotkania prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej


Wystąpienie związków zawodowych do prezydenta RP


Odpowiedź MI na postulaty z dnia 28.09.2010 r.


XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę 6-7 listopad 2010
Rozkłady jazdy poc. pielgrzymkowych

Białystok - Częstochowa
Hrubieszów - Częstochowa Stradom
Przemyśl Bakoń - Częstochowa
Rybnik - Częstochowa
Słupsk - Częstochowa Stradom
 

 

Terespol - Częstochowa
Gdynia - Częstochowa
Szczecin Port Centr. - Częstochowa Stradom

Częstochowa Stradom - Hrubieszów
Częstochowa - Przemyśl Bakoń
Częstochowa - Rybnik
Częstochowa Stradom - Słupsk
Częstochowa - Białystok

 

Częstochowa - Terespol
Częstochowa - Gdynia
Częstochowa Stradom - Szczecin Port Centr.

Na podstawie informacji otrzymanej od Dyrektor Biura Przepisów i Taryf PKP Intercity informuję, iż:
przejazd poc. pielgrzymkowymi na XXVII Pielgrzymkę Kolejarzy będzie odbywał się na podstawie wykupionych  miejscówek na przejazd " tam" i ,,powrót"  w łącznej  kwocie 12 zł brutto (zakłada się sprzedaż wyłącznie par miejscówek na przejazd "tam" i ,"powrót", które muszą być okazywane podczas kontroli łącznie).
Każdy pielgrzym niezależnie od posiadanych uprawnień uiści za przejazd kwotę 12 zł.Odprawa będzie odbywała się zarówno w kasach biletowych, jak i w pociągach. Są to informacje wstępne, ponieważ zarządzenie w tej sprawie zostanie przekazane po złożeniu rozkładów jazdy poc. pielgrzymkowych. Mamy nadzieję, że nastąpi to w tym tygodniu.

Pozdrawiam serdecznie
Teresa Adamska
Wiceprezes ds. programowych
Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich


KOMUNIKAT NR 3 Komitetu Protestacyjno-Strajkowego FZZP PKP, SKK NSZZ "Solidarność", KKZZ


Informacja

W Sejmie RP 6 października 2010 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Skarbu Państwa. Porządek dzienny przewidywał pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk 3389). Większością głosów Komisja Infrastruktury odrzuciła rządowy projekt ustawy.

Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „S” na posiedzeniu reprezentowali Maria Sędek i Wiesław Natanek.

Rzecznik Prasowy SKK NSZZ „S”

Stanisław Kokot


Dokumenty z posiedzenia Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 26.08.2010


Stanowisko nr 2/2010 Prezydium SKK opinie do Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015


Stanowisko nr 3_2010_Prezydium SKK reprezentacja w Komitecie Protestacyjno-Strajkowym


Porozumienie zawarte w dniu 7 kwietnia 2010 pomiędzy PLK S.A. a ponadzakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w PKP PLK S.A.

Komunikat w sprawie akcji protestacyjno-strajkowej na kolei Petycja związków zawodowych działających w Grupie PKP


Program działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015


Pismo SKK_67_2010 ws. rozpatrzenia wniosków pomocy finansowej dla powodzian


Przypomnienie o składaniu wniosków o pomoc finansową dla poszkodowanych przez powódźPorozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń w PKP S.A.


Porozumienie ws. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z PNI Spółka z o. o. podpisane


XI Kongres Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność"


Porozumienie w PLK podpisane !!!


Kontrowersyjne orzeczenie TK ws. ustawy o emeryturach pomostowych


Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury ws. deputatu węglowego


Regulamin wewnętrzny SKK obowiązujący od kadencji 2010_2014


     AKCJA "POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE"

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.