^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Komunikat Rzecznika Sekcji Krajowej Kolejarzy


XII Kongres Sekretariatu Transportowców


17 i 18 stycznia (wtorek i środa) 2012 r. w Częstochowie Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"


Uchwała KK nr 26/11 ws. referendum ogólnokrajowego dot. wieku emerytalnego


Świadczenia przejazdowe


Porozumienie w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne


Świadczenia przejazdowe - -pismo Związku Pracodawców Kolejowych


Pisma w  sprawie świadczeń przejazdowych


Wystąpienie ws. oszczerstw FZZPKP


Stanowisko Związków Zawodowych ws. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy


Obchody XXXI Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy 23 października 2011 r, WROCŁAW


Apel Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie wyborów parlamentarnych


Komunikat w sprawie akcji protestacyjnej zaplanowanej na dzień 5.10.2011 r. związanej z brakiem regulacji ulg przejazdowych na 2012 rok


Stanowisko KK nr 13/11 ws. wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy


Decyzja Nr 24/2011 Prezydium SKK NSZZ "Solidarność" ws. protestu przeciwko wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy


Komunikat dot. protestu przeciwko wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy


Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy wystąpienie do spółek z dnia 28.09.2011r.


Ubezpieczenie OC dla osób zrzeszonych w Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "S"Protokół ze spotkania w ramach sporu zbiorowego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych z Zarządem "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.


Pismo ws. procedury wyboru członków do RI-1


Zgoda na udział w Radzie Inwestorów Funduszu Własnościowego Pracowniczej PKP SFIO


Powiadomienie Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego Zarządu Spółki Przewozy Regionalne


Pismo Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego do Premiera Rządu RP


Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego


Podziękowanie Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego


1 września 2011 r. Uroczystości patriotyczno-religijne w Szymankowie i Tczewie


Zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa


Powiadomienie Spółki Przewozy Regionalne o strajku


Pismo Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego do Zarządu Spółki Przewozy Regionalne


Pismo spółki Przewozy Regionalne dot. podpisania protokółu rozbieżności


Pismo spółki Przewozy Regionalne z propozycją regulacji wynagrodzeń


Pismo do Ministerstwa Infrastruktury ws. spotkania z pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi


Komunikat SKK z dnia 04.08.2011 r.


Pismo 34/2011 ws. relacji Zarządu TK Telekom a ZOZ NSZZ Solidarność


Pismo 33/2011 ws. sytuacji w PR


Wystąpienie Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. skierowane do Pana Cezarego Grabarczyka
Ministra Infrastruktury, w sprawie tworzenia przez poszczególne samorządy województw lokalnych spółek
kolejowych.


Komunikat prasowy w sprawie wyników Referendum strajkowego w Spółce Przewozy Regionalne


Podziękowanie Henryka Sikory za poparciew wyborach do RN PKP S. A.


Strajk ostrzegawczy w dniu 5 lipca 2011 r.


Komunikat rzecznika SKK ws. uprawnień przejazdowych z dnia 29.06.2011r.


Projekt Protokołu nr 8 z dnia 15 czerwca 2011r.
do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych


Komunikat ws. terminu składania list poparcia kandydata na członaka Rady Nadzorczej PKP S.A. Henryka Sikory


Wypowiedzenie przez Związek Pracodawców Kolejowych Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrucnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych


Pismo do Prezesa Rady Ministrów ws. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Grupy PKP


Pismo do Urzędu Marszałkowskiego ws. respektowania dotychczasowych uprawnień przejazdowych


Stanowisko nr 11/2011 Prezydium Rady sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" ws. świadczeń przejazdowych
dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin


Propozycja Związku Pracodawców Kolejowych zakresu  świadczeń przejazdowych w roku 2012 i latach następnych


Zaproszenie Związku Pracodawców Kolejowych na rokowania w dniu 15 czerwca 2011r.


Wybory do Rady Nadzorczej PKP S.A.
    - Nasz kandydat - Henryk Sikora
    - Lista poparcia
    - Co należy wiedzieć o wyborach


Do konsultacji  - "projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie posiłków i napojów


Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 26 maja 2011 r. ws. udzielenia rekomendacji dla Henryka Sikory


Komunikat rzecznika z dnia 17 maja 2011 r. z rozmów ws. Układu Zbiorowego Pracy


Komunikat rzecznika prasowego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" ws. ulg przejazdowych


Komunikat prasowy w sprawie przeprowadzenia referendum strajkowego w spółkach Grupy PKP


Odpowiedź MI na petycje z pikiet informacyjnych


Stanowisko nr 10/2011 Prezydium Rady Sekcji Krajowej kolejarzy NSZZ "Solidarność" ws. referendum strajkowego

Karta do głosowania          


RYNEK KOLEJOWY Grymel: Dla nas strajk nie jest celem


USTALENIE związków zawodowych reprezentowanych w Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa w sprawie przeprowadzenia referendum strajkowego


STANOWISKO związków zawodowych reprezentowanych w Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa w związku z fiaskiem dialogu społecznego podczas wielogodzinnego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w daniach 16 i 17 marca 2011 r.


Stanowisko Związków Zawodowych działających w Spółce PKP Cargo S. A. podjęte w związku z decyzją Ministra Infrastruktury w sprawie prywatyzacji Spółki PKP Cargo S. A. przez inwestora Strategicznego


KOMUNIKAT ze spotkania w Ministerstwie Infrastruktury - 10.03.2011 r.                FOTO


KOMUNIKAT ze spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa - 09.03.2011 r.


KOMUNIKAT ze spotkania w Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Sp. z o. o.


Pismo związków zawodowych do p.o. Prezesa Zarządu PKPS.A. - 02.03.2011


Oświadczenie str. pracowniczej Zespołu Trójstronnego


Komunikat z posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa 16.02.2011r.


KOMUNIKAT ze spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 14.02.2011r.


KOMUNIKAT PRASOWY Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" (07-02-2011)


KOMUNIKAT z pikiety informacyjnej w Krakowie            


KOMUNIKAT ze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, p.o. Prezesa Zarządu PKP S.A oraz Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w dniu 1 lutego 2011 r.               


KOMUNIKAT SKK ws. organizacji pikiet protestacyjnych przeciwko polityce rządu RP dotyczącej kolei


Pismo Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZZ "Solidarność" ws. realizacji porozumienia zawartego
w dniu 17 lipca 2008 r.


Porozumienie zawarte w dniu 17 lipca 2008 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury
a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółkach Grupy PKP
w sprawie zmian własnościowych

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.