^Do góry

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

 • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

DYREKTYWA 2001/12/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 26 lutego 2001 roku

zmieniająca Dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Mając na względzie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego artykuł 71,

Mając na względzie propozycję przekazaną z Komisji1 ,

Mając na względzie opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2 ,

Mając na względzie opinię Komitetu Regionów3 ,

Działając zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 251 Traktatu4 w świetle jednolitego tekstu zatwierdzonego w dniu 22 listopada 2000 roku przez Komitet Rozjemczy,

Zważywszy, że:

 
 • Dyrektywa Rady 91/440/EWG z 29 lipca 1991 roku w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty5 powinna zostać zmieniona, aby uwzględnić doświadczenia z jej wdrożenia oraz rozwój sytuacji w sektorze kolejowym od jej przyjęcia, w celu zapewnienia, żeby jej cele zostały osiągnięte.
 • Sprawiedliwy i niedyskryminujący dostęp do infrastruktury musi być zagwarantowany przez oddzielenie określonych podstawowych funkcji i / lub utworzenie regulatora kolejowego spełniającego funkcje kontrolne i wdrożeniowe, jak również przez oddzielenie rachunku zysków i strat oraz bilansu.
 • Sprawiedliwy i niedyskryminujący dostęp do infrastruktury musi być zagwarantowany także przez oddzielenie funkcji związanych z bezpieczeństwem i / lub utworzenie regulatora kolejowego spełniającego funkcje kontrolne i wdrożeniowe. W każdym przypadku przedsiębiorstwa kolejowe mogą być włączone w sposób niedyskryminujący do wprowadzania i monitorowania norm bezpieczeństwa.
 • Rozszerzenie uprawnień do dostępu, jak w przypadku innych gałęzi transportu, dokonuje się w powiązaniu z równoczesnym wdrożeniem koniecznych środków towarzyszących harmonizacji.
 • Zgodnie z celem sfinalizowania tworzenia rynku wewnętrznego, który obejmie możliwość spełniania przez wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa kolejowe spełniania warunków bezpieczeństwa, żeby świadczyć usługi - uprawnienia do dostępu powinny, na okres przejściowy do siedmiu lat, być rozszerzone na koncesjonowane przedsiębiorstwa kolejowe dla międzynarodowego transportu towarów na określonej sieci, zwanej Transeuropejską Kolejową Siecią Towarową (TERFN), w tym dostęp do i podaż usług w głównych terminalach i portach. Po tym okresie przejściowym, Transeuropejska Kolejowa Sieć Towarowa (TERFN) powinna objąć całą europejską sieć kolejową, a przedsiębiorstwa kolejowe powinny mieć przyznane uprawnienia do dostępu do niej dla międzynarodowego transportu towarowego.
 • Uprawnienie do dostępu jest zagwarantowane dla koncesjonowanego przedsiębiorstwa kolejowego spełniającego warunki bezpieczeństwa i poszukującego dostępu, niezależnie od rodzaju prowadzonych przewozów.
 • Państwom Członkowskie zachowują swobodę przyznawania uprawnień do odstępu, które są szersze od dostępu dla przedsiębiorstw kolejowych prowadzących międzynarodowy transport kombinowany, dla ugrupowań międzynarodowych prowadzących przewozy międzynarodowe oraz dla przedsiębiorstw kolejowych prowadzących międzynarodowe przewozy towarowe na Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN). Korzystanie z tych szerszych uprawnień do odstępu może być ograniczone do koncesjonowanych przedsiębiorstw kolejowych Państw Członkowskich, jeżeli są przyznane uprawnienia do odstępu o podobnym charakterze, pod warunkiem, że to ograniczenie jest zgodne z traktatem.
 • Aby promować efektywne zarządzanie infrastruktury w interesie publicznym, zarządcy infrastruktury powinni mieć nadany status niezależności od Państwa oraz swobodę zarządzania swoimi sprawami wewnętrznymi, natomiast Państwa Członkowskie powinny podjąć konieczne środki dla rozwoju i bezpiecznego użytkowania infrastruktury kolejowej.
 • Aby promować efektywne wykonywanie usług transportowych w przewozach pasażerów i ładunków oraz aby zapewnić przejrzystość w ich finansach, w tym wszystkich rekompensat finansowych lub pomocy wypłacanych przez Państwo, jest konieczne oddzielenie zestawień rachunkowych dla usług transportowych w przewozie pasażerów i przewozie towarów.
 • Jest konieczne, żeby wdrożyć kilka środków w celu lepszego monitorowania rozwoju sektora kolejowego i zmian na rynku, ocenić skutki przyjętych środków oraz przeanalizować ich oddziaływanie przewidywane przez Komisję.
 • Powinny zostać powołane organy o wystarczającym stopniu niezależności, aby kontrolować konkurencję na rynku przewozów kolejowych, jeżeli nie ma żadnych podmiotów wykonujących tę funkcję.
 • Komisja powinna złożyć raport w sprawie wdrożenia niniejszej Dyrektywy i odpowiednie propozycje w tej sprawie.
 • Środki konieczne do wdrożenia powinny być przyjęte zgodnie z Decyzją Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999 roku, ustanawiającą procedury korzystania z uprawnień wdrożeniowych nadanych przez Komisję6 .
 • Specjalne środki są wymagane, aby uwzględnić szczególne położenie geopolityczne i geograficzne określonych Państw Członkowskich, jak również specyficzną organizację sektora kolejowego w różnych Państwach Członkowskich, zapewniając jednak integralność rynku wewnętrznego.
 • Zgodnie z zasadami subsydiarności (pomocniczości) i proporcjonalności, jak podano w artykule 5 Traktatu, cele niniejszej Dyrektywy, a mianowicie rozwój kolei Wspólnoty, nie mogą być osiągane w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie ze względu na potrzebę zapewnienia uczciwych i niedyskryminujących warunków dostępu do infrastruktury, jak również wzięcia pod uwagę oczywistej międzynarodowej skali związanej z eksploatacją znaczących elementów sieci kolejowych i dlatego mogą być - z powodu potrzeby skoordynowanych działań wielonarodowych - lepiej osiągane przez Wspólnotę. Niniejsza Dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne, do osiągnięcia tych celów.
 • W związku z tym Dyrektywa 91/440/EWG powinna zostać zmieniona.
 
1OJ C 321, 20.10.1998 r., s. 6 oraz OJ C 116 E, 26.04.2000 r., s. 21.
2OJ C 209, 22.07.1999 r., s. 22.
3OJ C 57, 29.02.2000 r., s. 40.
4Opinia Parlamentu Europejskiego z 10 marca 1999 r. (OJ C 175, 21.06.1999 r., s. 115), potwierdzona 16 września 1999 r. (OJ C 54, 25.02.2000 r., s. 56), Wspólne Stanowisko Rady z 28 marca 2000 r. (OJ C 288, 11.10.2000 r., s. 1) i Decyzja Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2000 r. (jeszcze nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Parlamentu Europejskiego z 1 lutego 2001 r. i Decyzja Rady z 20 grudnia 2000 r.
5OJ L 237, 24.08.1991 r., s. 25.
6OJ L 184, 17.07.1999, s. 23

PRZYJĘŁY NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa 91/440/EWG zostaje niniejszym zmieniona, jak następuje:

 
 • tytuł Działu I zostanie zastąpiony przez następujący: "Zakres i Definicje";
 • Artykuł 1 zostaje uchylony;
 • następujący punkt zostanie dodany do artykułu 2:

   

  1. Przedsiębiorstwa, których prowadzenie ruchu pociągów ogranicza się do wykonywania przewozów wahadłowych dla pojazdów drogowych przez Tunel pod Kanałem La Manche (Channel Tunnel) są wyłączone z zakresu niniejszej Dyrektywy z wyjątkiem artykułów 6(1), 10 i 10a.";"
 • artykuł 3 zostanie zmieniony, jak następuje:

   

  tytuł Działu II zostanie zastąpiony przez następujący: "Niezależność zarządzania";
  1. pierwszy i drugi akapit zostaną zastąpione przez następujące:
   • 'przedsiębiorstwo kolejowe' będzie oznaczać każde przedsiębiorstwo państwowe lub prywatne, koncesjonowane zgodnie ze stosowanym ustawodawstwem Wspólnoty, którego działalność podstawowa polega na świadczeniu usług w transporcie towarów i/lub pasażerów przez kolej przy wymaganiu, że takie przedsiębiorstwo musi zapewnić trakcję; obejmuje to także przedsiębiorstwa, które tylko dostarczają trakcję';
   • 'zarządca infrastruktury' oznacza każdy organ lub przedsiębiorstwo, który jest odpowiedzialny w szczególności za założenie i utrzymywanie infrastruktury kolejowej. Może to również obejmować zarządzanie systemami sterowania i bezpieczeństwa infrastruktury. Funkcje zarządcy infrastruktury na sieci lub części sieci mogą być przydzielane różnym organom lub przedsiębiorstwom";
  2. następujący akapit zostanie wstawiony po czwartym akapicie:
   • 'międzynarodowy przewóz towarowy' będzie oznaczać usługi transportowe, jeżeli pociąg przekracza co najmniej jedną granicę Państwa Członkowskiego; pociąg ten może być łączony lub rozłączany, a różne jego części mogą mieć różne punkty nadania i odbioru, pod warunkiem, że wszystkie wagony przekraczają co najmniej jedną granicę ";
 • artykuł 4 zostanie zastąpiony przez następujący:

  Artykuł 4

  1. Państwa Członkowskie podejmą konieczne środki, aby zapewnić, żeby miały - jeśli chodzi o zarządzanie, administrację i kontrolę wewnętrzną nad sprawami administracyjnymi, ekonomicznymi i sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw kolejowych - status niezależności, zgodnie z którym będą one posiadać w szczególności aktywa, budżety i zestawienia rachunkowe, które będą oddzielone od tych, które należą i dotyczą Państwa.
  2. Zarządca infrastruktury będzie odpowiadał za swoje zarządzanie, administrację i kontrolę wewnętrzną, przy jednoczesnym przestrzeganiu ogólnych ram i określonych zasad pobierania opłat i alokacji ustalonych przez Państwa Członkowskie.";
 • artykuł 6 zostanie zastąpiony przez następujący:

  Artykuł 6

  1. Państwa Członkowskie podejmą konieczne środki do zapewnienia, żeby oddzielny rachunek zysków i strat oraz bilans były prowadzone i publikowane z jednej strony dla działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług transportowych przez przedsiębiorstwa kolejowe, a z drugiej strony dla działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Fundusze publiczne wypłacane na jeden z tych dwóch zakresów działalności nie mogą być przenoszone na drugi z nich.Zestawienia rachunkowe dla tych dwóch zakresów działalności będą prowadzone w sposób, który odzwierciedla ten zakaz.
  2. Państwa Członkowskie mogą także postawić warunek, że to oddzielenie będzie wymagało organizacji odrębnych działów w ramach jednego przedsiębiorstwa lub żeby infrastruktura była zarządzana przez osobny podmiot.
  3. Państwa Członkowskie mogą podjąć środki konieczne do zapewnienia, żeby funkcje wyznaczania równoważnego i niedyskryminującego dostępu do infrastruktury - wymienione w Aneksie II - były powierzone organom lub firmom, które same nie świadczą żadnych kolejowych usług transportowych. Niezależnie od struktur organizacyjnych, istnieje obowiązek pokazania, że cel ten został osiągnięty.
  4. Stosowanie punktu 3 będzie przedmiotem raportu opracowywanego przez Komisję - zgodnie z artykułem 10b - który ma zostać złożony do 15 marca 2006 roku.";
 • Artykuł 7 zostanie zastąpiony przez następujący:

  Artykuł 7

  1. Państwa Członkowskie podejmą środki konieczne do rozwoju ich krajowej infrastruktury kolejowej, biorąc pod uwagę - jeśli to konieczne - ogólne potrzeby Wspólnoty.
  2. Państwa Członkowskie zapewnią, żeby normy i zasady bezpieczeństwa zostały ustanowione, tabor miał odpowiednie świadectwa, a przedsiębiorstwa kolejowe miały odpowiednie koncesje oraz żeby prowadzono dochodzenia powypadkowe. Te zadania będą realizowane przez organy lub przedsiębiorstwa, które same nie świadczą usług transportowych i są niezależne od organów lub przedsiębiorstw, które wykonują takie usługi, w taki sposób, żeby zagwarantować równoważny i niedyskryminujący dostęp do infrastruktury.
   Przedsiębiorstwa kolejowe będą stosować te normy i zasady bezpieczeństwa. Dokąd Państwa Członkowskie nie udzielą mandatu niezależnym organom w zakresie egzekwowania i monitorowania, mogą one wymagać lub zezwalać przedsiębiorstwom kolejowym na wykonywanie funkcji zapewnienia egzekwowania i monitorowania norm i zasad bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezstronnego i niedyskryminującego wykonywania tych funkcji.
  3. Państwa Członkowskie mogą także przyznać zarządcy infrastruktury finansowanie - mając na względzie artykuły 73, 87 i 88 Traktatu - stosownie do zadań, wielkości i potrzeb finansowych, w szczególności na pokrycie kosztów nowych inwestycji.
  4. W ramach ogólnych ramach generalnej polityki ustalonej przez Państwo, zarządca infrastruktury opracuje plan działalności gospodarczej (biznes plan), w tym programy inwestycyjne i finansowe. Plan ten będzie ułożony, aby zapewnić optymalne i efektywne wykorzystanie i rozwój infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi finansowej i zapewnieniu środków na te cele, które mają być osiągnięte.";
 • Artykuł 9(3) zostanie zastąpiony przez następujący:

   

  1. Pomoc udzielona przez Państwa Członkowskie na anulowanie długów, o której mowa w tym artykule, będzie przyznawana zgodnie z artykułami 73, 87 i 88 Traktatu.";
 • następujący punkt zostanie dodany do artykułu 9:

   

  1. W przypadku przedsiębiorstw kolejowych rachunek zysków i strat oraz bilans albo roczne sprawozdanie na temat aktywów i pasywów będą prowadzone i publikowane dla działalności gospodarczej związanej z kolejowym transportem towarów. Fundusze wypłacone na rodzaje działalności związanej z zapewnianiem transportu pasażerskiego, jako zakres objęty obowiązkiem służby publicznej, muszą być wykazywane osobno w odpowiednich zestawieniach rachunkowych i nie mogą być przenoszone do rodzajów działalności związanych ze świadczeniem innych usług transportowych lub jakiegokolwiek innego rodzaju działalności gospodarczej.";
 • artykuł 10 zostanie zastąpiony przez następujący:

  Artykuł 10

  1. Ugrupowaniom międzynarodowym będą przyznane uprawnienia do dostępu i tranzytu w Państwach Członkowskich, zakładania przedsiębiorstw kolejowych wchodzących w ich skład, jak również uprawnienia do tranzytu w pozostałych Państwach Członkowskich dla przewozów międzynarodowych między Państwami Członkowskimi, w których przedsiębiorstwa tworzące wspomniane ugrupowania zostały założone.
  2. Przedsiębiorstwom kolejowym, w zakresie artykułu 2, zostanie przyznany - na sprawiedliwych warunkach - dostęp do infrastruktury w pozostałych Państwach Członkowskich w celu prowadzenia przewozów towarowych w międzynarodowym transporcie kombinowanym.
  3. Niezależnie od rodzaju przewozów, przedsiębiorstwom kolejowym w zakresie artykułu 2 będzie - na sprawiedliwych warunkach - przyznawany dostęp, którego one potrzebują do Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN) - określonej w artykule 10(a) i w Aneksie I po 15 marca 2008 roku - do całej sieci kolejowej w celu prowadzenia międzynarodowych przewozów towarowych.
  4. Na wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja będzie - w określonych przypadkach - sprawdzać stosowanie i egzekwowanie tego artykułu, w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania takiego wniosku i po skonsultowaniu przez Komitet, o którym mowa w artykule 11a(2), zdecyduje czy odnośny środek może być w dalszym ciągu stosowany. Komisja powiadomi o swojej decyzji Parlament Europejski, Radę i Państwa Członkowskie.
   Z zastrzeżeniem artykułu 226 Traktatu, każde Państwo Członkowskie może skierować decyzję Komisji do Rady w terminie do dwóch miesięcy. Rada, działając przy kwalifikowanej większości głosów, może w wyjątkowych okolicznościach podejmować różne decyzje w okresie jednego miesiąca.
  5. Każde przedsiębiorstwo kolejowe, zajmujące się kolejowymi usługami transportowymi według punktów 1, 2 i 3, będzie zawierać konieczne umowy administracyjne, techniczne i finansowe na podstawie prawa publicznego lub prywatnego z zarządcami infrastruktury użytkowanej infrastruktury kolejowej, z myślą o kontrolowaniu sterowania ruchem i zagadnieniach bezpieczeństwa dotyczących tego transportu. Warunki regulujące takie umowy będą niedyskryminujące oraz - jeśli to ma zastosowanie - pozostawać w zgodności z postanowieniami Dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 lutego 2001 roku w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz świadectw bezpieczeństwa7 .
  6. Tory dojazdowe i podaż usług w terminalach i portach - połączone z rodzajami działalności kolei, o których mowa w punktach 1, 2 i 3 - służące lub potencjalnie służące obsłudze więcej niż jednego finalnego nabywcy, będą zapewnione dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych w sposób niedyskryminujący, a wnioski składane przez przedsiębiorstwa kolejowe mogą podlegać restrykcjom tylko wtedy, gdy istnieją inne realne warianty stosownie do warunków panujących na rynku.
  7. Z zastrzeżeniem przepisów Wspólnoty i krajowych, które dotyczą polityki konkurencji i instytucji odpowiedzialnych w tym zakresie - organ kontrolny (regulator) powołany zgodnie z artykułem 30 Dyrektywy 2001/14/WE lub jakikolwiek inny organ korzystający z takiego samego stopnia niezależności - będzie monitorować konkurencję na rynku przewozów kolejowych, w tym rynku kolejowych przewozów towarowych.
   Organ ten zostanie powołany zgodnie z zasadami w artykule 30(1) wspomnianej Dyrektywy. Każdy wnioskodawca lub zainteresowana strona może złożyć skargę na ten organ, jeżeli uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie, dyskryminująco lub został pokrzywdzony w jakikolwiek inny sposób. Na podstawie skargi i - jeśli to stosowne - z własnej inicjatywy, organ kontrolny przy pierwszej okazji podejmie decyzję w sprawie przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu skorygowania niepożądanego rozwoju sytuacji na tych rynkach. Dla zapewnienia koniecznej możliwości weryfikacji sądowej i niezbędnej współpracy między krajowymi organami kontrolnymi, artykuł 30(6) i artykuł 31 wspomnianej Dyrektywy będzie miał zastosowanie w tym kontekście.
  8. Zgodnie z artykułem 14, który przewiduje raport w sprawie wdrożenia niniejszej Dyrektywy z załączonymi odpowiednimi propozycjami na temat kontynuowania działań Wspólnoty, żeby rozwinąć rynek kolejowy i ogólne ramy prawne go regulujące oraz - w każdym przypadku siedem lat po 15 marca 2008 roku - Transeuropejska Kolejowa Sieć Towarowa (TERFN) zdefiniowana w artykule 10a o Aneksie I, przydzielanie dostępu w międzynarodowym transporcie towarów dla przedsiębiorstw kolejowych określonych w artykule 3 - zostanie rozszerzone, aby objąć całą europejską sieć kolejową. Przedsiębiorstwom kolejowym będzie przyznawany - na całą tę sieć i na sprawiedliwych warunkach - zagwarantowany dostęp i tranzyt dla międzynarodowego transportu towarowego";

  7Zobacz na stronie 29 niniejszego Dziennika Urzędowego
 • w Dziale V "Dostęp do infrastruktury kolejowej" zostanie dodany następujący artykuł:

  Artykuł 10a

  1. Transeuropejska Kolejowa Sieć Towarowa (TERFN) składa się z następujących elementów:
   1. Linie kolejowe, jakie wskazano na mapach w Aneksie I.
   2. Trasy objazdowe tam, gdzie jest to odpowiednie, szczególnie wokół przepełnionej infrastruktury w rozumieniu Dyrektywie 2001/14/WE. Kiedy te trasy są oferowane, ogólne czasy przejazdu będą zapewniane na tyle, na ile jest to możliwe do wykonania.
   3. Tory dojazdowe do terminali służące lub potencjalnie służące więcej niż jednemu finalnemu nabywcy oraz do innych miejsc i urządzeń, w tym linie dowozowo do i od nich.
   4. Tory dojazdowe do i z portów, jakie wymieniono w Aneksie I, w tym linie dowozowe.
  2. Linie dowozowe wspomniane w punkcie 1 (c) i (d) obejmują 50 km z każdego końca przejazdu lub 20 % długości przejazdu po liniach kolejowych, o których mowa w punkcie 1(a), niezależnie od tego, co jest większe.
   Belgia i Luksemburg, jako Państwa Członkowskie o stosunkowo niewielkiej lub skoncentrowanej sieci, mogą ograniczyć długość linii dowozowych w pierwszym roku po 15 marca 2003 roku do co najmniej 20 km, a do końca następnego roku - co najmniej 40 km.";
 • po Dziale V "Dostęp do infrastruktury kolejowej" zostanie dodany następujący dział:
  DZIAŁ Va

  Zadania Komisji w zakresie monitorowania


  Artykuł 10b

  1. Nie później niż 15 września 2001 roku Komisja przyjmie konieczne ustalenia, żeby prowadzić monitorowanie technicznych i ekonomicznych warunków oraz rozwoju sytuacji na rynku europejskiego transportu kolejowego. Komisja zapewni, żeby wystarczające zasoby były dostępne w celu umożliwienia skutecznego monitorowania tego sektora.
  2. W tym kontekście Komisja spowoduje ścisłe włączenie do swoich prac przedstawicieli Państw Członkowskich i zainteresowanych sektorów, w tym użytkowników tak, żeby byli oni w stanie lepiej prowadzić monitorowanie rozwoju sektora kolejowego i zmian rynku, ocenić skutki podjętych środków i przeanalizować wpływ środków zaplanowanych przez Komisję.
  3. Komisja będzie prowadzić monitorowanie wykorzystania sieci i zmiany ramowych warunków w sektorze kolejowym, w szczególności w zakresie pobierania opłat za infrastrukturę, przydzielania zdolności przepustowej, przepisów bezpieczeństwa oraz koncesjonowania i stopnia harmonizacji, jaki rozwija się. Zapewni ona aktywną współpracę między odpowiednimi organami kontrolnymi w Państwach Członkowskich.
  4. Komisja złoży raport do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie:
   1. zmian rynku wewnętrznego przewozów kolejowych,
   2. ramowych warunków,
   3. stanu Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN)
   4. wykorzystania uprawnień do dostępu,
   5. barier dla bardziej efektywnych przewozów kolejowych,
   6. ograniczeń infrastruktury, oraz
   7. potrzeb w zakresie ustawodawstwa.;
 • artykuł 11 zostanie zastąpiony przez następujący:

  Artykuł 11

  1. Państwa Członkowskie mogą zgłaszać wszelkie pytania dotyczące wdrożenia niniejszej Dyrektywy do wiadomości Komisji. Odpowiednie decyzje zostaną podjęte przez wykorzystanie procedur doradczych, o których mowa w artykule 11a(2).
  2. Konieczne zmiany, żeby dostosować Aneksy, zostaną przyjęte przez wykorzystanie procedur kontrolnych, o których mowa w artykule 11a(3).";
 • następujący artykuł zostanie wstawiony:

  Artykuł 11a


  artykuł 14 zostanie zastąpiony przez następujący:
  1. Komitet będzie udzielał pomocy Komisji.
  2. Jeżeli odniesienie jest zrobione do tego punktu, to będą miały zastosowanie artykuły 3 i 7 Decyzji 1999/468/WE, mając na względzie postanowienia jej artykułu 8.
  3. Jeżeli odniesienie jest robione do tego punktu, to będą miały zastosowanie artykuły 5 i 7 Decyzji 1999/468/WE, mając na względzie postanowienia jej artykułu 8.
   Okres ustanowiony w artykule 5(6) Decyzji 1999/468/WE zostanie ustalony na trzy miesiące.
  4. Komitet przyjmie swoje zasady procedury.
 • Artykuł 14


  Do 15 marca 2005 roku Komisja złoży do Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Rady raport w sprawie wdrożenia niniejszej Dyrektywy z załączonymi odpowiednimi propozycjami na temat kontynuowania działań Wspólnoty w celu rozwijania rynku kolejowego i ogólnych ram prawnych regulujących ten rynek.";
 • następujący artykuł zostanie wstawiony:

  Artykuł 14a

  1. Przez okres pięciu lat od 15 marca 2003 roku, następujące Państwa Członkowskie:
   • Irlandia, jako Państwo Członkowskie położone na wyspie z połączeniem kolejowym tylko do jednego innego Państwa Członkowskiego,
   • Wielka Brytania ze względu na Irlandię Północną, na tych samych zasadach,
   • Grecja, jako Państwo Członkowskie, które nie ma żadnego bezpośredniego połączenia kolejowego z jakimkolwiek innym Państwem Członkowskim,
    nie muszą stosować wymogu powierzenia niezależnemu organowi funkcji wyznaczania sprawiedliwego i niedyskryminującego dostępu do infrastruktury, jak przewidziano w artykule 6(3), pierwszy podpunkt oraz zadań podanych w artykule 7(2), pierwszy podpunkt w takim zakresie, w jakim te artykuły zobowiązują Państwa Członkowskie do powołania niezależnych organów wykonujących zadania, o których mowa we wspomnianych artykułach.
  2. Jednakże, jeżeli:
   1. więcej niż jedno przedsiębiorstwo kolejowe koncesjonowane zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy 95/18/WE lub w przypadku Irlandii i Irlandii Północnej, przedsiębiorstwo kolejowe tak koncesjonowane gdziekolwiek indziej przedkłada oficjalny wniosek w sprawie prowadzenia konkurencyjnych przewozów kolejowych w, do lub z Irlandii, Irlandii Północnej lub Grecji, o dalszym stosowaniu tego wyłączenia zostanie podjęta decyzja zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w artykule 11a(2); lub
   2. przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy kolejowe w Irlandii, Irlandii Północnej i Grecji składa oficjalny wniosek w sprawie prowadzenia przewozów kolejowych na, do lub z terytorium innego Państwa Członkowskiego (w przypadku Irlandii lub Wielkiej Brytanii - ze względu na Irlandię Północną - albo obu tych państw, innego Państwa Członkowskiego poza ich terytorium), wyłączenie - o którym mowa w punkcie 1 nie będzie stosowane.

   W ciągu jednego roku od otrzymania albo decyzji - o której mowa w podpunkcie (a) - przyjętej zgodnie z procedurą doradczą wspomnianą w artykule 11a(2), albo powiadomienia oficjalnym wnioskiem - o którym mowa w podpunkcie (b) - zainteresowane Państwo lub Państwa Członkowskie (Irlandia, Wielka Brytania ze względu na Irlandię Północną lub Grecja) wprowadzą w życie ustawodawstwo, aby wdrożyć artykuły wymienione w punkcie 1.
  3. Wyłączenie - o którym mowa w punkcie 1 - może być przedłużane na okresy nie dłuższe niż pięć lat. Nie później niż 12 miesięcy przed datą wygaśnięcia wyłączenia Państwa Członkowskiego, które samo korzysta z takiego wyłączenia może skierować wniosek do Komisji o przedłużenie wyłączenia. Każdy taki wniosek musi być potwierdzony. Komisja sprawdzi taki wniosek i podejmie decyzję zgodnie procedurą doradczą, o której mowa w artykule 11a(2). Wspomniana procedura doradcza będzie miała zastosowanie do wszelkich decyzji dotyczących tego wniosku.
   Kiedy Komisja będzie podejmować swoją decyzję, weźmie pod uwagę rozwój sytuacji geopolitycznej i rozwój rynku kolejowego w, z i do Państwa Członkowskiego wnioskującego o przedłużenie wyłączenia.
  4. Luksemburg, jako Państwo Członkowskie o stosunkowo niewielkiej sieci kolejowej, nie musi do 31 sierpnia 2004 roku stosować się do wymogu przyznania niezależnemu organowi funkcji wyznaczania sprawiedliwego i niedyskryminującego dostępu do infrastruktury - jak przewidziano w artykule 6(3), podpunkt 1 - w takim zakresie, w jakim zobowiązują Państwa Członkowskie do powoływania niezależnych organów wykonujących zadania, o których mowa w tym artykule."

Artykuł 2

Państwa Członkowskie przyjmą ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne, konieczne do przestrzegania niniejszej Dyrektywy, do 15 marca 2003 roku. Poinformują o tym niezwłocznie Komisję.
Kiedy Państwa Członkowskie przyjmą te przepisy, zawrą w nich odniesienie do niniejszej Dyrektywy lub załączą takie odniesienie przy okazji ich oficjalnego opublikowania. Państwa Członkowskie ustalą metody wykonania takie odniesienia.

Artykuł 3

Niniejsza Dyrektywa wejdzie w życie z datą jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Official Journal of European Communities - OJ EC).

Artykuł 4

Niniejsza Dyrektywa jest adresowana do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, 26 lutego 2001 roku.

 

za Parlament Europejski
Przewodniczący

N. FONTAINE

za Radę
Przewodniczący

A.LINDH


ANEKS I

PORTY

BELGIA
Antwerpia
Gandawa
Zeebruges

DANIA
Alborg
Arhus
Esbjerg
Fredericia
Kopenhaga
Nordenham
Nyborg
Odense

NIEMCY
Brake
Brema/Bremenhaven
Brunsbüttel
Cuxhaven
Emden
Hamburg
Kiel
Lubeka
Puttgarden
Rostock
Sassnitz
Wilhelmshaven
Wismar

GRECJA
Aleksandrupolis
Saloniki
Wolos
Eleusina
Patra
Pireus

HISZPANIA
Algeciras
Almería
Barcelona
Bilbao

Cartagena-Escombreras
Gijón
Huelva
Tarragona
Walencja
Vigo

FRANCJA
Bayonne
Bordeaux
Boulogne
Calais
Cherbourg
Dunkerque
Fos-Marseille
La Rochelle
Le Havre
Nantes
Port-la-Nouvelle
Rouen
Sete
St-Nazaire

IRLANDIA
Cork
Dublin

WŁOCHY
Ancona
Bari
Brindisi
C. Vecchia
Genua
Gioia Tauro
La Spezia
Livorno
Neapol
Piombino
Ravenna
Salerno
Savona
Taranto
Triest
Wenecja

LUKSEMBURG

HOLANDIA
Amsterdam Zeehaven
Delfzijl/Eemshaven
Vlissingen
Rotterdam Zeehaven
Terneuzen

AUSTRIA

PORTUGALIA
Leixoes
Lizbona
Setúbal
Sines

FINLANDIA
Hamina
Hanko
Helsinki
Kemi
Kokkola
Kotka
Oulu
Pori
Rauma
Tornio
Turku

SZWECJA
Göteborg-Varberg
Helsingborg
Lulea
Malmö
Norrköpping
Oxelösund
Stockholm
Trelleborg-Ystad
Umea

WIELKA BRYTANIA
Wszystkie porty mające
połączenia kolejoweANEKS II

Wykaz podstawowych funkcji, o których mowa w ARTYKULE 6(3):

 • przygotowanie i podjęcie decyzji związanych z koncesjonowaniem przedsiębiorstw kolejowych, w tym przyznawanie indywidualnych koncesji,
 • podejmowanie decyzji związanych z przydzielaniem tras, w tym zarówno określenie jak i ocena dostępności, oraz przydzielanie poszczególnych tras pociągów,
 • podejmowanie decyzji związanych z pobieraniem opłat za infrastrukturę,
 • monitorowanie wypełniania obowiązków służby publicznej (PSO) wymaganych przy świadczeniu określonych usług.


Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.