^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Dyrektywa Komisji 2014/82/EU z 24 czerwca 2014 zmieniająca Dyrektywę 2007/59/EC w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej i wymagań medycznych i licencji wprowadza zmiany w załącznikach II, IV i VI dyrektywy maszynistów (2007/59/WE).

Dyrektywa jest teraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest to tekst prawny.
Zmiana załącznika IV opisującego wiedzę i wymagania w odniesieniu do licencji może być istotna w celu uniknięcia różnic w czasie trwania szkolenia maszynistów. Zmiana załącznika II traktuje o umiejętnościach językowych dla maszynistów.

Proszę zwrócić uwagę, że państwa członkowskie wprowadzają zmiany w swoich przepisach niniejszej dyrektywy Komisja 2014/82/EU do dnia 1 lipca 2015 r., poprzednie przepisy mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Pobierz dokument

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.