^Do góry

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

 • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Sporządzone na jako wnioski końcowe Konferencji ETF/ITF Korytarz II - wizja transportu i integracji społecznej poza granicami rozszerzonej Unii Europejskiej

Przedstawiciele związków zawodowych transportowców zgromadzeni na zaproszenie Europejskiej Federacji Transportu w celu przedstawienia ich uwag i spostrzeżeń w odniesieniu do pan-europejskiego Korytarza II w kwietniu 2003 r. w Moskwie. Stąd też, uwzględniając fakt, iż polityka znajdująca odniesienie do Korytarza II pozostaje w bezpośrednim związku z integracją na płaszczyźnie politycznej oraz wzrostem ekonomicznym w regionie, uznajemy, że aspekt społeczny musi stanowić integralną część tej polityki.
Dlatego też, pragniemy zauważyć i podkreślić, iż polityka znajdująca odniesienie do Korytarza II będzie efektywna i skuteczna tylko wówczas, gdy:

 1. Strony dialogu społecznego będą zaangażowane w procesy decyzyjne w zakresie polityki odnoszącej się do Korytarza II, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i regionalnej. Jak dotąd, dialog społeczny w krajach przez które biegnie Korytarz II pozostawał poza nawiasem. Brak dialogu społecznego na płaszczyźnie krajowej oznacza bowiem brak wsparcia społecznego dla rozwoju regionalnych linii transportowych, co w praktyce stanowi bezpośrednie zagrożenie dla swobodnego ruchu transportowego wzdłuż Korytarza.
 2. Wszystkie strony odpowiedzialne za prowadzenie polityki znajdującej odniesienie do Korytarza II powinny współpracować na rzecz rozwoju i implementacji idei Korytarza II. Bez współpracy organów decyzyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak też europejskich, idea Korytarza II nie ma najmniejszych szans na urzeczywistnienie.
 3. Budowie Korytarza II musi towarzyszyć odpowiedni program socjalny. Zabezpieczenie społecznych standardów i miejsc pracy, harmonizacja polityki socjalnej, szkolenia i edukacja są kluczowymi warunkami dla efektywnego funkcjonowania transportu w Korytarzu II. O realizację tych warunków muszą zadbać wszystkie, zarówno polityczne, jak i społeczne i ekonomiczne podmioty zaangażowane w politykę znajdującą odniesienie do Korytarza II.
 4. Bezpieczeństwo musi stanowić podstawowy priorytet polityki znajdującej odniesienie do Korytarza II. Jak dotąd, przewóz, zarówno pasażerski jak i towarowy, wzdłuż korytarza, okazywał się działalnością związaną ze znacznym ryzykiem. Pracownicy, a w szczególności maszyniści, stawali się niejednokrotnie ofiarami napadów rabunkowych. Równocześnie, przewóz towarów niebezpiecznych może stanowić zagrożenie nie tylko dla pracowników, ale również dla ludności zamieszkującej cały region, przez który biegnie Korytarz II.
 5. Usunięcie barier technicznych jest niezbędne, i dlatego Korytarz II może rzeczywiści stanowić ogniwo łączące Unię Europejską i Azję. Jednakże, na dzień dzisiejszy, tzw. wąskie gardła, niespójność połączeń, niezdolność do wypełnienia wymogów związanych z przewozem transportowym redukują Korytarz II do linii na mapie Europie i, co więcej, torpedują przyszłe szanse na jego modernizację i rozwój.
 6. Wreszcie, budowa Korytarza II musi następować w sposób zrównoważony - wszystkie podmioty w nią zaangażowane są zobowiązane, aby odpowiedzieć na wezwanie Komisji Europejskiej, aby działać na rzecz "zrównoważonego rozwoju" transportu: potrzeba bowiem efektywnego działania na rzecz Korytarza II i działania te zostaną osiągnięte tylko poprzez dialog społeczny jako jeden z pryncypiów pan-europejskiej polityki transportowej, wyrażony literalnie w zasadzie 10 Deklaracji Helsińskiej.

Związki zawodowe zgromadzone na Konferencji, wraz z ETF, ustalają to stanowisko, aby idea Korytarza II została wcielona w życie i równocześnie powołują grupę roboczą ETF Korytarza II i przyjmują następujący plan działania na lata 2003 - 2004:

 • niniejsze stanowisko zostanie przekazane do wszystkich głównych aktorów krajowych i europejskich scen politycznych,
 • drugiej połowie roku 2003 zostaną przeprowadzone trzy spotkania nadgraniczne, na: niemiecko-polskiej, polsko-białoruskiej i białoruskiej granicy. Spotkania te zostaną poprzedzone konferencją na rzecz dialogu społecznego zorganizowaną przez Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny.
 • na początku 2004 zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja dotycząca Korytarza II, aby stworzyć możliwość spotkania dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w idee Korytarza II a także innych relewantnych korytarzy.
 • w początkach 2004 zapoczątkowana zostanie kampania mająca na celu zwrócenie uwagi na techniczne i poza fizyczne bariery istniejące wzdłuż Korytarza II.
  Mikhail Lyakhov - Koordynator Korytarza II z ramienia ITF/ETF
Cristina Tilling - Koordynator polityczny z dla Europy Środkowo-Wschodniej z ramienia ETF
Anatoly Vasiliev - Związek Zawodowy Kolejarzy i Pracowników Transportu Rosji Rosja
Victor Mokhnatchev - Związek Zawodowy Pracowników Transportu Motorowego Rosji Rosja
Alexander Shepel - Zawiązek Zawodowy Portowców Rosji Rosja
Lev Jakolev - Federacja Pracowników Transportu Drogowego i Budowy Dróg Rosji Rosja
Holger Rossler - Ver.di Niemcy
Włodzimierz Sztern - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kolei PKP Polska
Zenon Kozendra - Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" Polska
Andrzej Grontkowski - Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" Polska
Krzysztof Szymichowski - Koordynator Korytarza VI z ramienia ETF Sekcja Portowców NSZZ "Solidarność" Polska
Janina Malinovska - Litewska Federacja Pracowników Transportu Motorowego Koordynator Korytarza IX z ramienia ETF
Ivan Borovoy - Związek Zawodowy Pracowników Transportu Motorowego Białoruś
Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.