^Do góry

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

 • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

W związku ze swoim stanowiskiem w kwestii Drugiego Pakietu Kolejowego i z okazji Międzynarodowego Dnia Działania Pracowników Kolei (14 marca), ETF proklamuje poniższe żądania:

 • żadnej przyspieszonej liberalizacji transportu towarowego i żadnej liberalizacji transportu pasażerskiego. Zanim jakiekolwiek dalsze działania zostaną podjęte, Pierwszy Pakiet Kolejowy, Dyrektywa o Bezpieczeństwie (the Safety Directive) a także europejskie standardy socjalne muszą zostać w pełni implementowane a ich wpływ na bezpieczeństwo w kolei a także na sytuację pracowników kolejowych musi zostać szczegółowo zanalizowany także w odniesieniu do rozwoju transportu kolejowego jako całości.
 • w związku z liberalizacją międzynarodowego transportu kolejowego, która rozpoczęta została 15 marca 2003 r., jako priorytet musi zostać potraktowane wdrożenie europejskich standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do transportu kolejowego.
 • muszą powstać jednolite, minimalne standardy europejskie w zakresie uznawania kwalifikacji personelu a także pozycji międzygranicznego (cross-border) personelu na zliberalizowanym europejskim rynku usług kolejowych, tak aby uniknąć tzw. "dumpingu socjalnego" i aby zapewnić uczciwą konkurencję.

Mając na uwadze stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. i Rady Ministrów Transportu z 28 marca, Sekcja Kolejowa przyjmuje następującą rezolucję:

Sekcja Kolejarzy Europejskiej Federacji Pracowników Kolei (ETF):

Dyrektywa 91/440/EEC

 1. (a) wzywa Parlament Europejski i Rade, aby nie przyjmowały żadnych rozwiązań dopuszczających przyspieszenie czy rozszerzenie działań o charakterze liberalizacyjnym niż te uzgodnione w ramach Pierwszego Pakietu Kolejowego i aby odrzuciły poprawki wprowadzone rozporządzeniem 91/440/EEC
  lub
 2. wzywa Parlament Europejski do przyjęcia wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do liberalizacji transportu towarowego jako kompromisu pomiędzy stanowiskiem Parlamentu i Komisji i do nie przyjmowania jakichkolwiek przepisów w odniesieniu do liberalizacji przewozów osobowych,
 3. wzywa Parlament i Radę, aby nie przyjmowały żadnych poprawek do funkcjonujących przepisów w odniesieniu do pojęcia "zatwierdzony kandydat" (approved applicant); wyłącznie koncesjonowane firmy (spółki) kolejowe winny być uprawnione do ubiegania się o zgodę na korzystanie z infrastruktury z zachowaniem praw poszczególnych krajów członkowskich;
 4. wzywa Komisje, aby zaczekała na pełna implementację Pierwszego Pakietu Kolejowego i, w odniesieniu do zagadnienia liberalizacji przewozów towarowych, aby przeanalizowała wpływ jego regulacji na kwestię bezpieczeństwa kolei i warunków socjalnych pracowników kolejowych;
 5. wzywa Komisję, aby nie postulowała liberalizacji przewozów kolejowych w przygotowywanym Trzecim Pakiecie Kolejowym;

Europejska Agencja Kolejowa

 1. popiera decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady, aby włączyć przedstawiciela pracowników kolejowych do Zarządu Europejskiej Agencji Kolejowej;
 2. z zastrzeżeniem jednak, iż przedstawiciel ten winien być desygnowany przez europejską organizację pracowników kolei;
 3. popiera decyzję Parlamentu Europejskiego, aby przedstawiciele pracowników kolei mogli brać udział w pracach grup roboczych o znaczeniu społecznym Agencji i wzywa Rade do poparcia tego stanowiska Parlamentu;
 4. popiera decyzje Parlamentu Europejskiego, aby rozszerzyć zakres konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Agencji Kolejowej o płaszczyzny certyfikatów bezpieczeństwa i uznawania roszczeń odszkodowawczych i wzywa Radę do poparcia tego stanowiska;

Dyrektywa o Bezpieczeństwie (Safety Directive)

 1. podkreśla kluczowe znaczenie bezpieczeństwa na kolei i żąda, aby "najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa" został określony jako przedmiot Dyrektywy o Bezpieczeństwie; ubolewa, że ani Rada ani też Parlament Europejski nie określiły bardziej ambitnego celu/poziomu; zauważa, że Rada dopuściła możliwość przyjęcia wyższych standardów bezpieczeństwa w krajach członkowskich;
 2. ubolewa, że Rada i Parlament uznały wyższość korzyści finansowych na etapie decyzyjnym w odniesieniu do bezpieczeństwa na kolei; ubolewa, że harmonizacja poziomów bezpieczeństwa przyjmuje formę najniższego wspólnego mianownika; w odniesieniu do definicji wspólnego przedmiotu bezpieczeństwa, dotyczy to wspólnych sygnalizatorów i wspólnego kierownictwa i organizacji bezpieczeństwa na kolei;
 3. poddaje silnej krytyce, że ani Parlament Europejski ani Rada nie stoją na stanowisku, że wszelkie przejawy agresji w stosunku do personelu kolejowego są czynnikami zagrażającymi bezpieczeństwu transportu kolejowego; wzywa Parlament Europejski i Radę do zmiany ich stanowiska i uznania tego problemu jako czynnika ryzyka także uwzględnienia go w definiowaniu przedmiotu bezpieczeństwa, sygnalizatorów i kierownictwa i organizacji bezpieczeństwa na kolei;
 4. poddaje silnej krytyce, że zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnianego personelu są podniesione tylko w odniesieniu do przestrzegania odnośnych regulacji europejskich; podkreśla więc znaczenie zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnianego personelu i wzywa Rade i Parlament do wyszczególnienia tej kwestii w treści Dyrektywy i uznania priorytetu zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnianego personelu w odniesieniu do regulacji dyrektywy w zakresie kierownictwa i organizacji bezpieczeństwa na kolei; wspomniane regulacje obejmować muszą także udział przedstawicieli pracowników na etapie określania i oceny ryzyka i podejmowanych działań;
 5. popiera fakt, iż Parlament Europejski Komisja wspierają europejskich partnerów społecznych w ich wysiłkach w negocjowaniu europejskich standardów dla określenia pozycji międzygranicznego personelu w odniesieniu do art. 139; europejscy partnerzy socjalni są świadomi konieczności swojego udziału w określaniu warunków pracy, w tym godzin pracy dla personelu międzygranicznego wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy i zagwarantowania uczciwej konkurencji w oparciu o równe minimalne standardy socjalne;
 6. popiera działania Parlamentu Europejskiego na rzecz wspierania partnerów społecznych w odniesieniu ich działań negocjacyjnych w zakresie europejskich licencji dla maszynistów; wyraża swoje uznanie dla Komisji, która przygotowała własny projekt dyrektywy, tym samym włączając się do negocjacji w odnośnym zakresie; zaważywszy na fakt, że dyrektywa zostanie implementowana nie wcześniej jak w roku 2007, zwraca uwagę, że przepisy odnoszące się do przewozów towarowych zostały już zliberalizowane, co w konsekwencji wymaga podjęcia zdecydowanych działań, które mogły by zostać szybko implementowane;
 7. wzywa Parlament Europejski, Radę i Komisje do uwzględnienia wniosków z negocjacji europejskich partnerów społecznych w odniesieniu do europejskich licencji dla maszynistów;

Dyrektywa o Współfunkcjonowaniu

 1. odnosi się do stanowiska Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do Dyrektywy o Współfunkcjonowaniu w zakresie Konwencjonalnego Sytemu Kolejowego; odnosi się do przyjętego przez Parlament rozwiązania, które stanowi, iż zagadnienia kwalifikacji personelu jak też bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być brane pod uwagę na etapie przygotowywania Technicznych Wytycznych dla Współfunkcjonowania;
 2. po raz kolejny żąda, aby przedstawiciele pracowników kolei mieli prawo reprezentowania swoich interesów radach pracowniczych;
 3. wspiera zagadnienie wyższego poziomu współfunkcjonowania systemów kolejowych w Europie; jednocześnie zwraca uwagę na problem konieczności poniesienia wysokich nakładów finansowych dla osiągnięcia wspomnianego poziomu, zwłaszcza w krajach kandydackich;
 4. wzywa Parlament Europejski, Radę i Komisję podniesienia wysokości nakładów finansowych i instrumentów finansowych na sieci transeuropejskie a także na działania na rzecz podnoszenia poziomu współfunkcjonowania systemów kolejowych;
 5. odnosi się do stanowiska Komisji Europejskiej wyrażonego w Białej Księdze dotyczącej Europejskiej Polityki Transportowej w okresie do 2010 r. i wzywa Komisje do przedstawienia propozycji w odniesieniu do wprowadzenia zasady analizy kosztów (cost caution principle) i ustalenia uczciwych cen na korzystania z infrastruktury.


Wiedeń, 12 czerwiec 2003 r.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.