^Do góry

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

 • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Celem liberalizacji transportu kolejowego w Europie jest wzrost połączeń w ruchu transgranicznym, szczególnie w odniesieniu do przewozów towarowych, także zachęcenie coraz nowych przedsiębiorstw przewozowych do udziału w tych formach transportu.

To zadanie nie jest obecnie przedmiotem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami kolejowymi zajmującymi się przewozami transgranicznymi. Mając na uwadze brak jakichkolwiek standardów w odniesieniu do transportu transgranicznego zauważyć należy, iż istnieje poważne ryzyko, że względy konkurencyjności będą miały charakter decydujący kosztem standardów socjalnych, a także kosztem jakości tych usług. W konsekwencji, niezbędne jest stworzenie odnośnych minimalnych standardów o zasięgu europejskim. Co więcej, standardy te musza pozostawać w bezpośrednim związku z zagadnieniem zapenienia bezpieczeństwa na kolei.

Pomimo, że CER, europejska organizacja pracodawców, jest świadoma, iż europejskie standardy zatrudnienia są niezbędne dla zagwarantowania uczciwej konkurencji na rynku usług, to jednak jej celem jest ustanowienie tych standardów na bardzo niskim poziomie. Propozycja pracodawców obejmuje znacznie niższy poziom tych standardów, niż zostało to przyjęte w konsekwencji ustaleń afiliownych przy CER z ich organizacjami na narodowym poziomie. Fakt ten stanowi podstawową i zasadniczą barierę dla dalszych negocjacji.

Negocjacje te osiągnęły jednak takie stadium, w którym przedstawiciele ETF pragną wykazać swoją wolę kompromisu. Aby umożliwić osiągnięcie tegoż kompromisu, Sekcja przyjmuje poniższą rezolucję.

Sekcja Kolejowa ETF

 1. upoważnia zespół negocjacyjny ETF-u do kontynuowania negocjacji z CERem w odniesieniu do wprowadzenie minimalnych standardów europejskich dla warunków pracy personelu zatrudnianego w przewozach transgranicznych.
 2. upoważnia zespół negocjacyjny ETFu do przyjęcia rozwiązać kompromisowych, aby osiągnąć pozrowumienie, jednak z zastrzeżeniem, że przestrzegać on będzie następujących zasad:naciska na wprowadzenie klauzuli, która stanowić będzie w sposób nieodwołalny i jasny, że bardziej korzystne regulacje narodowe (układy zbiorowe, przepisy statutowe) pozostaną w mocy;
  • punkt wyjścia stanowi "mandat" (pełnomocnictwo, ang. mandate) z 24 kwietnia 2002 opracowany w oparciu o uśrednione, funkcjonujące obecnie w obrocie prawnym regulacje odnoszące się do europejskich przedsiębiorstw kolejowych;
  • najniższy poziom stanowią minimalne prowizje gwarantowane przez Dyrektywę o czasie pracy (dyrektywa 93/104/EEC), które mają zostać implementowane przez państwa członkowskie do 1 sierpnia 2003, a więc znajdujące odniesienie do zatrudnionych w sektorze transportu kolejowego;
  • w ramach określonych i doprecyzowanych ograniczeń, wyjątki i elementy elastyczne mogą być wprowadzane, o ile stanowić będą konsekwencję wymogów funkcjonowania transportu kolejowego i o ile będą korzystniejsze, jak to jest w przypadku krajowych układów zbiorowych;
 3. przypomina, iż ostateczna decyzja o podpisaniu porozumienia zostanie podjęta przez Sekcję;
 4. krytykuje stanowisko przedstawicieli pracodawców, którzy, na poziomie europejskim, zmierzają do ustanowienia niższy standardów niż te, które zgodzili się respektować na poziomie krajowym;
 5. wzywa afiliowanych do nawiązania kontaktów z osobami zarządzającymi zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach afiliowanych w CER w celu poinformowania ich o stanowisku i żądaniach wysuwanych przez ETF;
 6. wzywa afiliowanych do wspierania negocjacji na poziomie europejskim przez odpowiednie działania na poziomie krajowym; przewodniczący Sekcji będzie dostarczał okresowych informacji członkom Sekcji na temat przebiegu i stanu toczących się negocjacji.

Wiedeń, 12 czerwca 2003 r.


Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.