^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

 

Wczoraj, w środę 26 lutego 2014, Parlament Europejski (PE) przyjął w pierwszym czytaniu 4-ty Pakiet Kolejowy. Mimo osłabienia niektórych zasad dotyczących wniosku Komisji, Parlament Europejski w zasadzie przyjął otwarcie rynku krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i dalsze ograniczenia dla zintegrowanych przedsiębiorstw kolejowych.

PE nie dał jasnego sygnału, że krajowy pasażerski transport kolejowy jest świadczeniem usług publicznych, które nie mogą być przedmiotem orientacji zysków. ETF z zadowoleniem przyjął fakt, że PE powstrzymał te siły, które lobbowały za likwidacją fundamentalnego prawa pracowników do strajku.

 

Mimo, że ponad 4000 pracowników kolei, z co najmniej 17 krajów zebrało się we wtorek przed Parlamentem Europejskim, by zabrać głos przeciwko dalszej liberalizacji i rozdrobnieniu sektora, PE nie odrzucił wniosku Komisji o zmianę rozporządzenia PSO (obowiązki świadczenia usług publicznych) oraz tzw dyrektywy rządów.

 

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) zawsze popierał swobodę władz publicznych w celu wyboru preferowanego modelu w organizacji usług transportu publicznego, zgodnie z protokołem 26 TFUE (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Sabine Trier, zastępca sekretarza generalnego ETFskomentowała: “Mimo, że możliwość bezpośredniego świadczenia usług publicznych dla kolejowego transport pasażerskiego została formalnie przywrócona przez PE, to w praktyce, stosowanie się do tak trudnych warunków będzie zagrożone. Godne ubolewania jest to, że PE nie wspiera w zasadniczy sposób wolności urzędów publicznych w wyborze i nie odrzuca propozycji Komisji. Przynajmniej Czł.PE zauważyli, że otwarcie rynku potrzebuje zasad ochrony pracowników przed dumpingiem społecznym i niepewnością zatrudnienia oraz poprawili przepisy dot. standardów społecznych
i przepływu/ przeniesienia pracowników ważne przy ofertach przetargowych.”

 

Dodatkowo, ETF nie rozumie logiki członków Parlamentu Europejskiego (Czł.PE), którzy
z jednej strony przyznają, że czas jazdy i odpoczynku maszynisty muszą być sprawdzane, aby uniknąć zmęczenia i zagwarantować bezpieczeństwo, a z drugiej strony odrzucają wszystkie poprawki wprowadzające urządzenia do rejestracji jazdy lokomotywy sprawiające, że ​​takie kontrole będą możliwe.

 

ETF z zadowoleniem przyjął fakt, odrzucenia poprawki proszącej Państwa Członkowskie
o wprowadzenie do prawodawstwa krajowego zapisu likwidującego prawo do strajku w myśl zapewnienia minimum usług w transporcie publicznym, w przypadku strajku pracowników.

 

“ ETF popiera prawo do przenoszenia się obywateli, ale nie może ono zachodzić ze szkodą dla praw pracowniczych,” podsumowuje Sabine Trier.

 

ETF będzie uważnie monitorować dalsze zmiany w tej dokumentacji i zrobi wszystko co możliwe, aby położyć kres dalszej liberalizacji i rozdrobnieniu sektora kolejowego.

 

Tłumaczyła: Justyna Nowakowska

 

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.