^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Obszerna dyskusja na temat prawa do strajku odbyła się podczas 43 Kongresu ITF w sierpniu ubiegłego roku, a w oparciu o moją poprzednią korespondencję w grudniu ubiegłego roku sytuacja stała się jeszcze bardziej poważna. Teraz jest czas, aby podjąć zdecydowane działania w tej sprawie, która odwołuje się do istoty ruchu związkowego.

Spór już utrudnia funkcjonowanie mechanizmu nadzorczego MOP od 2012 roku. Atak ten pojawia się w momencie, gdy pracodawcy i rządy wprowadzają środki oszczędnościowe i protesty społeczne karalne. Zwiększenie wykorzystania orzecznictwa MOP na szczeblu krajowym i regionalnym, a także w kodeksów postępowania w biznesie i praw człowieka, wskazuje na znaczenie i ważność standardów MOP i potrzebę skutecznego mechanizmu jej nadzoru. Kryzys ten ma na celu ostrzeżenie sądów krajowych i regionalnych o prawach wynikających z prawa do strajku w prawodawstwie międzynarodowym - i musi być neutralizowane.

MOP trójstronne spotkanie w sprawie prawa do strajku odbędzie się w dniach 23-25 lutego 2015. W przypadku braku porozumienia trójstronnego, do uznania istnienia międzynarodowego prawa do strajku, na tym spotkaniu (co jest mało prawdopodobne), musi być zalecenie, aby skierować spór do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS), jak przewidziano w Konstytucji MOP. Decyzja ta musi być podjęta przez Radę Administracyjną MOP na sesji od 12 do 26 marca 2015.

Podczas gdy ważny jest intensywny lobbing wśród członków Rady Administracyjnej MOP musimy również wysłać silny sygnał pracodawcom na całym świecie, że prawo do strajku i międzynarodowe standardy pracy muszą być przestrzegane

Dlatego prosimy, aby przyłączyć się do Światowego Dnia Działań na rzecz Prawa do strajku 18 lutego 2015. Zapraszamy do zorganizowania konkretnego wydarzenia tego dnia i zintegrowania tego zagadnienia ze wszystkimi bieżącymi działaniami prowadzonymi w ramach kampanii do 12 marca.

Niektóre z działań, jakie można podjąć:
Komunikat do wszystkich członków wyjaśniający istotę sporu z prośbą o organizację spotkań w miejscu pracy 18 lutego;
publiczne spotkania społeczne z istotnymi liderami z rządu, sądownictwa i grup ds. praw człowieka;
Lobbing od rządów i parlamentarzystów przed i 18 lutego;
Protesty przed biurami urzędów, gdzie jawnie sprzeciwiają się prawu do strajku lub odwołanie się do zasad państwa prawa przez UCJ;

ITF pracuje wspólnie z ITUC oraz innymi organizacjami łącznie z PSI nad tymi zagadnieniami.

Stańmy razem bronić i promować prawo do strajku! Czekam na odpowiedź i nasze wspólne działanie

Ze związkowym pozdrowieniem,

Stephen Cotton

ITF General Secretary

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.