^Do góry

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

 • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

ETF wraz z Europejską Federacją Związków Zawodowych kontynuuje prace nad ważnym stanowiskiem związków zawodowych odnośnie Dyrektywy ERZ.

Wyjściowym jest tekst wspólnego stanowiska przegotowanego przez Europejską  Federację Związków Zawodowych, który znajduje się poniżej. 
W chwili obecnej, w obliczu szybko następujących zmian demograficznych, zmian środowiskowych oraz technologicznych fundamentalne prawo pracowników do informacji i konsultacji na temat przewidywanych decyzji, które mogą ich dotyczyć, jest jeszcze bardziej kluczowe niż do tej pory. Chociaż w 2009 roku miało miejsce przekształcenie Dyrektywy ERZ mające na celu udoskonalenie ERZ w kwestii ich ustanawiania oraz funkcjonowania, kilka istotnych niedociągnięć nadal powinno zostać poprawionych w treści Dyrektywy, aby stała się efektywna i spełniała swoje zadanie.

Nazbyt często zaangażowanie pracowników jest wyłącznie formalne oraz ma ograniczony wpływ na zmianę decyzji podejmowanych przez zarządzających, szczególnie w kwestiach stawiania przed faktem restrukturyzacji w spółce międzynarodowej. Zdecydowana większość ERZ nadal nie ma szans funkcjonować zgodnie z kluczowymi założeniami Dyrektywy, a ich cele i główne postanowienia nie są realizowane zgodnie z założeniami.

Przeciwstawiając się temu tłu ETUF wzywa do zmian w Dyrektywie ERZ, aby uczynić ją bardziej sprawczą, skupiając się na poniższych dwóch zasadniczych kwestiach:

 1. Właściwe wdrożenie obecnej Dyrektywy
 2. Uczynienie bardziej efektywnym prawa do informacji i konsultacji

1. Potrzebując właściwego wdrożenia zapisów obecnej Dyrektywy wnosimy o:

 • Wprowadzenie w życie praw pracowników wynikających z Dyrektywy (dostęp do wymiaru sprawiedliwości) oraz efektywnych sankcji (łącznie z zawieszeniem decyzji spółki, jeśli informacja i konsultacje nie zostały należycie przeprowadzone)
 • Preambuła (Artykuł 13) zgody na przeniesienie zapisów do tekstu Dyrektywy
  • Pełne określenie "podjęcia kontroli" , które obejmie pracowników zatrudnionych w systemie franczyzowym, na kontrakty menadżerskie oraz joint-ventures
  • Ulepszenie zasad rokowań negocjacyjnych z SNB – specjalne ciało negocjacyjne- (ustalanie negocjacji na oficjalną prośbę, czas ich trwania, jasne zasady czasowe dla pierwszego spotkania SNB, tempo spotkań SNB, jasne zasady wprowadzania Artykułu 7 gdy powinien być zastosowany w stosunku do jednostki zależnej)
  • Obiektywne kryteria ustalające lokalizację "agenta przedstawiciela" oraz “centralnego zarządu", aby uniknąć presji terminu zakupu oraz używania skrzynek pocztowych spółek

2. W kwestii potrzeby bardziej efektywnego prawa pracowników do informacji i konsultacji prosimy o:

 • Rozpoznanie praw związków zawodowym na poziomie europejskim do uczestnictwa w SNB oraz ustanowienie wybranych komitetów w ramach ERZ
 • Wyjaśnienie definicji obydwóch "spraw międzynarodowych" (przez włączenie punktu preambuły 12 i 16 do tekstu Dyrektywy) oraz “wyjątkowych okoliczności " (w zależnych wymogach z przeformułowaniem punktu 3[1])


 • Poprawę wymogów dodatkowych (np. prawa i znaczenia wybranych komitetów, powiększenie listy tematów...)
 • Wzmocnienie koordynacji konsultacji pomiędzy lokalnymi, krajowymi oraz europejskimi poziomami poprzez lepszą dystrybucję procedur informacyjno- konsultacyjnych (punkt preambuły 37 został przyłączony do tekstu Dyrektywy, przewidując, że ERZ powinna mieć możliwość dostarczyć swoją opinię przed końcem konsultacji na poziomie krajowym) oraz komunikacji pomiędzy przedstawicielami pracowników po i przed spotkaniami ERZ/KS -Komitet Socjalny (wymaganie spotkań z lokalnymi przedstawicielami, dostępu do stron, potrzebnego płatnego czasu wolnego od pracy).
 • Jednoznacznego określenia definicji „poufności” której wymaga Zarząd, specyfikacji dlaczego, na jak długo i do jakiego audytorium obowiązek poufności obowiązuje.

Aby zabezpieczyć poprawki, jakie uzyskaliśmy w roku 2009 (np. definicja informacji i konsultacji) oraz ponieważ możemy zostać skonfrontowani z nieprzychylonym środowiskiem politycznym (w Komisji Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim) oraz opozycją ze strony europejskiego biznesu oponujemy wobec całkowitemu odtworzeniu całej Dyrektywy (nazywanego „rewizją”, „przeglądem”). Pewne przepisy/ postanowienia Dyrektywy powinny zostać nienaruszone.

Z tego właśnie powodu wzywamy do celowanego poprawiania Dyrektywy w wyżej wymienionych obszarach, czyli “przekształcenia”. Jeśli nasze prośby o nowe „przekształcenia” zostaną odrzucone wtedy będziemy wnosić do Komisji Europejskiej o rozpoczęcie procesu przedstawiania “Egzekucji Dyrektywy” (która jest dodatkową dyrektywą objaśniająca i określająca zapisy Dyrektywy ERZ, a ta pozostaje w swych zapisach nienaruszona).

Wierzymy, że ważne jest, aby podkreślić, że są tematy które powinny pozostać na zewnątrz Dyrektywy ERZ i są to:

 • - Układy (Umowy) Spółek Międzynarodowych - ERZ są ciałami informacyjnymi i konsultacyjnymi. Negocjacje i rokowania zbiorowe powinny zostać w zakresie prawa obowiązującego związki zawodowe. To powinno zostać jasno postawione przed Komisją Europejską oraz w przyszłości w stanowiskach ETUC.
 • - Przedstawicielstwo na poziomie pracowników Zarządu - powinno być traktowane oddzielnie poprzez kontynuację dyskusji w poziomej strukturze udziału informacyjno-konsultacyjnego przedstawicieli.
 • - Digitalizacja - powinna zostać uznana, jako jeden z najważniejszych kreatorów szybko idacych zmian, które powinny determinować do wzmocnienia ERZ. Nie powinna być ona naszym głównym celem, ani powodem naszych żądań.

 

Bruksela, 31 stycznia 2017

 


[1]W przypadku gdy zaistnieją nadzwyczajne okoliczności lub podejmowane są decyzje mające istotny wpływ na interesy pracowników, w szczególności w sytuacji przeniesienia, zamknięcia zakładu pracy, przedsiębiorstwa lub zwolnień grupowych, komitet o zmniejszonym składzie lub – w przypadku jego braku – europejska rada zakładowa mają prawo być o tym informowane. Rada ma prawo, na swój wniosek, do spotkania z centralnym kierownictwem lub innym bardziej odpowiednim organem kierowniczym przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, mającym kompetencje do podejmowania decyzji we własnym imieniu celem uzyskania informacji i przeprowadzenia konsultacji. W przypadku spotkania z komitetem o zmniejszonym składzie mają w nim również prawo uczestniczyć członkowie europejskiej rady zakładowej, wybrani lub wyznaczeni przez zakład pracy lub przedsiębiorstwo, których dane okoliczności lub decyzje bezpośrednio dotyczą. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbywa się w najbliższym możliwym terminie, na podstawie sprawozdania przygotowanego przez centralne kierownictwo lub inny odpowiedni organ kierowniczy przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, na temat którego stanowisko może zostać przyjęte pod koniec spotkania lub w innym uzasadnionym terminie. Spotkanie nie wpływa na przywileje centralnego kierownictwa. Proces informacyjno-konsultacyjny przewidziany w powyższych okolicznościach odbywa się bez uszczerbku dla przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 i art. 8.”

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.